Privacydocument

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanmaak. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO en RBCZ. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over eventuele onderzoeken, diagnoses en behandelingen.
In dit dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, die ik na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
– Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
– Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
– om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
– voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
– voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
– een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen
– voor het eventueel sturen van een nieuwsbrief en
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
– Uw naam, adres en woonplaats
– Uw geboortedatum
– De datum van de behandeling
– Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld natuurgeneeskundige behandeling met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
– De kosten van het consult.